moyuzhang.com
Dance No.2

American Walnut, Ash, Acrylic. 13.5 (W) x 13.5 (D) x 16.5 (H). Moyu Zhang, 2015. Photo credit: Elizabeth Torgerson-Lamark

Dance No.2 #1 by Moyu Zhang Dance No.2 #2 by Moyu Zhang Dance No.2 #3 by Moyu Zhang Dance No.2 #4 by Moyu Zhang Dance No.2 #5 by Moyu Zhang Dance No.2 #6 by Moyu Zhang