moyuzhang.com
Dance No.2

American Walnut, Ash, Acrylic. 13.5 (W) x 13.5 (D) x 16.5 (H). Moyu Zhang, 2015. Photo credit: Elizabeth Torgerson-Lamark

Dance No.2 #1 by Moyu Zhang Dance No.2 #2 by Moyu Zhang Dance No.2 #3 by Moyu Zhang Dance No.2 #4 by Moyu Zhang Dance No.2 #5 by Moyu Zhang Dance No.2 #6 by Moyu Zhang Dance No.2 #7 by Moyu Zhang Dance No.2 #8 by Moyu Zhang Dance No.2 #9 by Moyu Zhang Dance No.2 #10 by Moyu Zhang Dance No.2 #11 by Moyu Zhang Dance No.2 #12 by Moyu Zhang Dance No.2 #13 by Moyu Zhang Dance No.2 #14 by Moyu Zhang Dance No.2 #15 by Moyu Zhang Dance No.2 #16 by Moyu Zhang Dance No.2 #17 by Moyu Zhang Dance No.2 #18 by Moyu Zhang Dance No.2 #19 by Moyu Zhang Dance No.2 #20 by Moyu Zhang Dance No.2 #21 by Moyu Zhang Dance No.2 #22 by Moyu Zhang Dance No.2 #23 by Moyu Zhang Dance No.2 #24 by Moyu Zhang Dance No.2 #25 by Moyu Zhang Dance No.2 #26 by Moyu Zhang Dance No.2 #27 by Moyu Zhang Dance No.2 #28 by Moyu Zhang Dance No.2 #29 by Moyu Zhang Dance No.2 #30 by Moyu Zhang Dance No.2 #31 by Moyu Zhang Dance No.2 #32 by Moyu Zhang Dance No.2 #33 by Moyu Zhang Dance No.2 #34 by Moyu Zhang Dance No.2 #35 by Moyu Zhang Dance No.2 #36 by Moyu Zhang Dance No.2 #37 by Moyu Zhang Dance No.2 #38 by Moyu Zhang Dance No.2 #39 by Moyu Zhang Dance No.2 #40 by Moyu Zhang Dance No.2 #41 by Moyu Zhang Dance No.2 #42 by Moyu Zhang Dance No.2 #43 by Moyu Zhang