moyuzhang.com
Dance No.3

American Walnut, Acrylic. 66 (W) x 9 (D) x 17 (H). Moyu Zhang, 2015. Photo credit: Elizabeth Torgerson-Lamark

Dance No.3 #1 by Moyu Zhang Dance No.3 #2 by Moyu Zhang Dance No.3 #3 by Moyu Zhang Dance No.3 #4 by Moyu Zhang Dance No.3 #5 by Moyu Zhang Dance No.3 #6 by Moyu Zhang Dance No.3 #7 by Moyu Zhang Dance No.3 #8 by Moyu Zhang Dance No.3 #9 by Moyu Zhang Dance No.3 #10 by Moyu Zhang Dance No.3 #11 by Moyu Zhang Dance No.3 #12 by Moyu Zhang Dance No.3 #13 by Moyu Zhang Dance No.3 #14 by Moyu Zhang Dance No.3 #15 by Moyu Zhang Dance No.3 #16 by Moyu Zhang Dance No.3 #17 by Moyu Zhang Dance No.3 #18 by Moyu Zhang Dance No.3 #19 by Moyu Zhang Dance No.3 #20 by Moyu Zhang Dance No.3 #21 by Moyu Zhang Dance No.3 #22 by Moyu Zhang Dance No.3 #23 by Moyu Zhang Dance No.3 #24 by Moyu Zhang Dance No.3 #25 by Moyu Zhang Dance No.3 #26 by Moyu Zhang Dance No.3 #27 by Moyu Zhang Dance No.3 #28 by Moyu Zhang Dance No.3 #29 by Moyu Zhang Dance No.3 #30 by Moyu Zhang Dance No.3 #31 by Moyu Zhang Dance No.3 #32 by Moyu Zhang Dance No.3 #33 by Moyu Zhang Dance No.3 #34 by Moyu Zhang Dance No.3 #35 by Moyu Zhang Dance No.3 #36 by Moyu Zhang Dance No.3 #37 by Moyu Zhang Dance No.3 #38 by Moyu Zhang Dance No.3 #39 by Moyu Zhang Dance No.3 #40 by Moyu Zhang Dance No.3 #41 by Moyu Zhang Dance No.3 #42 by Moyu Zhang Dance No.3 #43 by Moyu Zhang Dance No.3 #44 by Moyu Zhang Dance No.3 #45 by Moyu Zhang Dance No.3 #46 by Moyu Zhang Dance No.3 #47 by Moyu Zhang Dance No.3 #48 by Moyu Zhang Dance No.3 #49 by Moyu Zhang Dance No.3 #50 by Moyu Zhang Dance No.3 #51 by Moyu Zhang Dance No.3 #52 by Moyu Zhang Dance No.3 #53 by Moyu Zhang Dance No.3 #54 by Moyu Zhang Dance No.3 #55 by Moyu Zhang Dance No.3 #56 by Moyu Zhang Dance No.3 #57 by Moyu Zhang Dance No.3 #58 by Moyu Zhang Dance No.3 #59 by Moyu Zhang Dance No.3 #60 by Moyu Zhang Dance No.3 #61 by Moyu Zhang Dance No.3 #62 by Moyu Zhang Dance No.3 #63 by Moyu Zhang Dance No.3 #64 by Moyu Zhang Dance No.3 #65 by Moyu Zhang Dance No.3 #66 by Moyu Zhang Dance No.3 #67 by Moyu Zhang